کانتر بانکی

کانتر بانکی اداری

کانتر بانکی یا پیشخوان بانک یکی از وسایل های مورد نیاز در تجهیزات بانک است. قرار دادن میز کانتر بانکی در مراکزی چون بانک و پست بانک هم برای پذیرش مشتری و هم جهت ارتباط با ارباب رجوع است و از دیگر مزایای آن می توان به زیباتر شدن محیط با استفاده از کانتر اداری اشاره کرد. کانتر های بانکی که توسط شرکت مبلمان اداری آریاکو ساخته می شوند به صورت های کشیده و مستطیل و هلالی طراحی و ساخته می شوند.یکی از موارد مهم در هنگام طراحی و ساخت کانترهای بانکی که متخصصین کارآمد شرکت مبلمان اداری آریاکو به آن توجه ویژه ای دارند ارتفاع کانتر بانکی است چرا که ارتفاع کانترهای بانکی باید به اندازه ای باشد که زمانی که ارباب رجوع روی صندلی نشسته و خدمات بانکی را از کارمند بانک طلب نماید و در نهایت منجر به اطمینان خاطر مشتری می شود.

مزایای استفاده از کانتر بانکی

  1. به شرکت ها و ادارات نظم می دهد.

  2. کارکنان می توانند در هر قسمتی از میز کانتر خود که بخواهند سیستم خود را قرار دهند و حتی می توانند به گونه ای قرار دهنده که اجازه ی سرک کشیدن به ارباب رجوع ندهد.

  3. میز کانتر بانکی -اداری به غیر از بانک و پست بانک در سایر سازمان هایی چون: نمایشگاهها، دفاتر آژانس هواپیمایی، شرکت های تجاری بزرگ، مراکز پزشکی و کلینیک ها و مطب ها